Polícia varuje !!!

Polícia varuje pred nekalými praktikami podvodníkov

Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností. Vzhľadom na to, že páchatelia si vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť, polícia odporúča seniorom, aby:

 • zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek osoba požiada telefonicky o požičanie finančnej hotovosti a overili si situáciu u ďalších blízkych, prípadne príbuzných osôb,
 • overili si, či naozaj volá ich príbuzný a neverili výhovorkám osobe po telefóne, že má iný hlas kvôli tomu, že má chrípku alebo je nachladnutý,
 • nedôverovali a nepožičiavali peniaze neznámym osobám, ktoré ich náhodne oslovia  na ulici alebo pred domom s požiadavkou, že súrne potrebujú požičať  finančnú hotovosť a ako dôvod uvádzajú silné emotívne príbehy (napr. vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa ťažko zranil ich príbuzný a peniaze potrebujú na zaplatenie operácie, avšak nemajú eurá len inú menu, a preto im ako zábezpeku nechajú v taške inú menu, pre ktorú sa vrátia a donesú im požičané peniaze),
 • nesadali do auta s neznámymi osobami, ktoré ich oslovia pod zámienkou, že nevedia, kde je nemocnica, nakoľko v aute ich pod rôznymi emotívnymi príbehmi budú žiadať o peniaze na operáciu pre príbuzného v súvislosti s vymyslenou dopravnou nehodou,
 • neotvárali svoje príbytky neznámym osobám, ktoré im výhodne ponúkajú na predaj rôzny tovar alebo ich uisťujú, že im prišli vyplatiť výhru v lotérii, či zvýšiť dôchodky,
 • odmietli ponúkanú službu pracovníkov plynární, elektrární, vodární, poisťovní, či iných inštitúcií, ktorí sa bez ohlásenia a predloženia odborných preukazov snažia vykonávať rôzne činnosti (napr. odpis plynu, vyplatenie preplatku za vodu),
 • nepodpisovali bez konzultácie s príbuznými alebo právnikmi rôzne dokumenty s osobami, ktoré nepoznajú,
 • odmietali bezdôvodnú, v niektorých prípadoch až násilnú pomoc od neznámych osôb (napr. pomoc s nákupom, odvoz smetí z dvora), nakoľko podvodníci ovládajú veľa spôsobov a používajú rôzne zámienky ako okradnúť svoje obete,
 • nevyberali finančnú hotovosť a cennosti v prítomnosti neznámych osôb,
 • udržiavali dobré vzťahy so susedmi v dome, vedeli ich telefónne čísla, viditeľne mali zapísané aj iné dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči),  nakoľko v prípade potreby je ich pomoc najrýchlejšia,
 • kontaktovali políciu na čísle 158 (112), ak sa osoba, ktorú nepoznajú správa podozrivo a snaží sa pod rôznymi zámienkami  nadviazať s nimi kontakt,  získať ich dôveru a vstúpiť do ich príbytku.

Požiare komínov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči oznamuje:

Vážení občania,

zimné obdobie je aj obdobím vykurovacej sezóny. Počas vykurovacej sezóny dochádza k zvýšenému počtu požiarov komínov resp. rodinných domov. Túto skutočnosť  eviduje aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komíne, čiže zanedbaná povinnosť čistenia a kontroly komína. Taktiež evidujeme požiare spojené so zlým technickým stavom komínov a palivových spotrebičov (vykurovacích telies), t.j. zanedbané podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní komínov a palivových spotrebičov. Pri bežnom spaľovaní palív v ohniskách rôznych palivových spotrebičov vznikajú okrem spalín aj sadze. Tieto sadze sa usádzajú na stenách komína. V prípade, že ich nevymetáme pravidelne, vznikne niekoľkocentimetrový nános sadzí, ktorý môže začať horieť. K iniciovaniu horenia sadzí pri komínových požiaroch najčastejšie dochádza buď pôsobením otvoreného plameňa z palivových spotrebičov (vtedy sa sadze zapália), alebo pôsobením teploty odvádzaných spalín (vtedy sa sadze vznietia). Aby ste predišli požiarom komínov, a tým aj spôsobenej škode na svojom majetku je dôležité venovať komínom zvýšenú pozornosť a dôkladnú starostlivosť, čiže čistiť a kontrolovať. Čistenie komína by sa malo vykonávať nielen pre vlastnú bezpečnosť, ale aj preto, že to prikazuje zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Tento zákon hovorí aj o povinnosti zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. V prípade vzniku požiaru a zisťovaním príčiny vzniku požiaru bude zistené nedodržanie týchto povinností, môže okresné riaditeľstvo za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 99 eur. Avšak oveľa väčšou „pokutou“ v prípade vzniku požiaru pre Vás môže byť ohňom poškodený, znehodnotený majetok.

 

 npor. Ing. Marek Šariský

 Okresné riaditeľstvo HaZZ  v Levoči