Oto Bača, Dlhé Stráže 48

Zástupca starostky obce

Telefón:
Email:

Poslanecký obvod

čísla domov 106,103,70,71,72,69,104,65,66,67,108,105,

Právomoci zástupcu starostu obce:

je zvolený obecným zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie
zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu
zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaním obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady (ak je táto zriadená)
je členom obecnej rady s rozhodujúcim hlasom ( ak je táto zriadená )
nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu


Vladimír Bonk, Dlhé Stráže 127

Poslanec

Telefón:
Email:

  Poslanecký obvod

  čísla domov 106,103,70,71,72,69,104,65,66,67,108,105,


  Ľubomír Faltin, Dlhé Stráže 47

  Poslanec

  Telefón:
  Email:

   Poslanecký obvod

   čísla domov 106,103,70,71,72,69,104,65,66,67,108,105,


   Karol Gibala, Dlhé Stráže 53

   Poslanec

   Telefón:
   Email:

    Poslanecký obvod

    čísla domov 106,103,70,71,72,69,104,65,66,67,108,105,


    Peter Gibala Ing., Dlhé Stráže 18

    Poslanec

    Telefón:
    Email:

     Poslanecký obvod

     čísla domov 106,103,70,71,72,69,104,65,66,67,108,105,


     Ján Novotný, Dlhé Stráže 115

     Poslanec

     Telefón:
     Email:

      Poslanecký obvod

      čísla domov 106,103,70,71,72,69,104,65,66,67,108,105,


      Maximilián Šarišský, Dlhé Stráže 65

      Poslanec

      Telefón: 0902345093
      Email: admin@dlhestraze.sk

      Poslanecký obvod

      čísla domov 106,103,70,71,72,69,104,65,66,67,108,105,


      Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

      Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
      * starostu,
      * zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
      * štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
      * ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

      Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v obci Dlhé Stráže má 7 poslancov.

      Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

      Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce.