Oto Bača, Dlhé Stráže 48

Zástupca starostky obce

Telefón:
Email:

Poslanecký obvod


Ing. Erika Gibalová

Poslankyňa

Telefón:
Email:

  Poslanecký obvod


  Peter Gibala Ing., Dlhé Stráže 18

  Poslanec

  Telefón:
  Email:

   Poslanecký obvod


   Peter Jurčík

   Poslanec

   Telefón:
   Email:

    Poslanecký obvod


    Maximilián Šarišský, Dlhé Stráže 65

    Poslanec

    Telefón: 0902345093
    Email: admin@dlhestraze.sk

    Poslanecký obvod


    Andrea Lojková

    Poslankyňa

    Telefón:
    Email:

     Poslanecký obvod


     Michal Gibala

     Poslanec

     Telefón:
     Email:

      Poslanecký obvod


      Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

      Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
      * starostu,
      * zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
      * štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
      * ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

      Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v obci Dlhé Stráže má 7 poslancov.

      Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

      Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce.