Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálnej odpady a drobné stavebné odpady