Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o zámere obce – predaj podielového spoluvlastníctva na parcele č. 78/1 v súlade s ust. §9 a ods. 8 písmeno e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa