Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Projekt MOPS

Tel. na hliadku MOPS:  0910386240

členovia: Dušan Polák, Róbert Polák

 
Stručný popis projektu:
V obci Dlhé Stráže žije aktuálne 595 obyvateľov, z toho počtu je 180 príslušníkov MRK. Po zániku pracovných možností pre skupinu obyvateľstva s nízkym resp.žiadnym vzdelaním v priemysle a poľnohospodárstve sa značne obmedzili možnosti zamestnávania obyvateľov zo sociálne znevýhodneného a izolovanéhoprostredia, čo má za následok ich temer 100% nezamestnanosť. V dôsledku nezamestnanosti a zlých životných podmienok sa u príslušníkov MRK v obci prehlbujeproblém chudoby, narastá výskyt kriminality a sociálno-patologických javov, zhoršuje sa školská dochádzka u detí, hygiena a zdravotný stav, čoho následkom jezáškoláctvo detí, sociálno-patologické javy, násilie v rodinách, gamblerstvo, výtržníctvo a vandalizmus, požívanie omamných látok, úžera, neprispôsobivésprávanie a kriminalita. Hromadenie týchto negatívnych javov nepriaznivo vplýva na spolunažívanie v obci, prehlbuje odlúčenie rómskej komunity z diania v sídle anepriaznivo vplýva na rozvoj obce, keďže v dôsledku zlej sociálnej situácie občanov dochádza k drobnej kriminalite a k poškodzovaniu majetku občanov a obce.Obec situáciu plánuje riešiť prostredníctvom zriadenia miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorá prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, ochrany majetku a verejnéhoporiadku v obci.
Ciele projektu:
Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci DlhéStráže
Špecifické ciele projektu:
1. Využiť nástroj miestnej občianskej poriadkovej služby na podporu komunitného života, zníženie páchania protispoločenského konania a na udržanieverejného poriadku v obci Dlhé Stráže
2. Zvýšiť bezpečnosť, ochranu majetku a verejného poriadku v obci Dlhé Stráže, vyvolať a podporovať zmeny v prostredí MRK
3. Podporiť integráciu príslušníkov MRK z obce Dlhé Stráže
Ciele projektu sú plne v súlade s OP Ľudské zdroje, prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a plne nadväzuje na špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiťfinančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.
Aktivity projektu:
Hlavná aktivita: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
Typ aktivity: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnostiľudí žijúcich v prostredí MRK (t.j. TSP, komunitné pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb).
Miesto realizácie projektu: Obec Dlhé Stráže
Projekt napĺňa nasledovné merateľné ukazovatele:
P0885 – Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 2
P0886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 17.

Dokumenty MOPS