Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

PVPS a.s. Poprad od 8.8.2022 v obci Dlhé Stráže vyhlasuje I. stupeň regulácie dodávky pitnej vody

PVPS a.s, Poprad – ako správca vodovodu, Vás týmto informuje ohľadom regulácie dodávky vody pre obec Dlhé Stráže.

Vzhľadom na výrazný pokles výdatnosti vodných zdrojov a zvýšenie spotreby vody v obci za posledný mesiac júl PVPS a.s. prijala technické opatrenia na stabilizáciu situácie so zásobovaním vody a to:

od dnes 8.8.2022 začína s reguláciou dodávok vody a to v čase od 18,00 hod. do 6,00 hod. rána nasledujúceho dňa. V uvedenom časovom úseku bude obmedzená dodávka vody z verejného vodovou.

O ďalších krokoch, ktoré na verejnom vodovode vykoná, vzhľadom k možnej zmene, Vás bude spoločnosť bezodkladne informovať.

Lengvartská šmakovica 6. ročník – 27.8.2022 /sobota/

🍲  Obec Dlhé Stráže Vás pozýva na tradičnú hodovú súťaž vo varení kotlíkového guláša.


⚠️ Prihlasovať sa môžete na: obecdlhestraze.sk alebo telefonicky na: 053/4512285 alebo 0903269869 do 24.8.2022 /streda/ do 15,00 hod.

Súťažiť sa bude aj o najlepší gruľovník. Upečený gruľovník je potrebné priniesť do 12,30 hod. na školský dvor.

SMS-info _ bezplatné prijímanie oznamov z obce cez SMS

Vážení občania,

     Obec Dlhé Stráže  Vám ponúka možnosť prijímať rôzne informácie bezplatne a priamo z obecného úradu  formou SMS. Výhodou týchto oznamov je, že sa dostanete k informáciám z obecného úradu aj v čase keď nie ste v obci resp. nepočujete obecný rozhlas.    

 • správy o kultúrno-spoločenských  podujatiach  
 • dôležité upozornenia, najmä o plánovaných odstávkach sietí (elektrina, plyn, voda…)
 • informácie o jednorazových predajcoch v obci /len ak si ju príslušný predajca objedná/
 • ostatné informácie

     Registrovaní  odberatelia z webstránky obce, ktorým prišla dňa 21.7.2022 testovacia sms, nie je potrebné aby sa opätovne registrovali.

Registrovať sa je možné:

 1. Formou registračného formulára na stránke obce www.dlhestraze.sk
   pravý panel stránky obce : „Registrácia čísel pre SMS-info:“

2. Zaslaním telefónneho čísla na email: obec@dlhestraze.sk  so žiadosťou o odber sms správ a súhlasom so spracovaním

osobných údajov.

3. Osobne na obecnom úrade.

Odber správ môžete kedykoľvek zrušiť formou žiadosti na email: obec@dlhestraze.sk

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU !!!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Levoči v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Levoča

od 19.7.2022 od 17:00 hod. do odvolania

je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste         v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 • urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 • vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 • prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Na vedomie: Všetkým obecným a mestským úradom okresu Levoča

                      Všetkým vlastníkom, správcom alebo užívateľom lesných pozemkov

pplk. Mgr. Stanislav Strojný, v. r.

riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Levoči

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Na základe vzniknutej mimoriadnej udalosti a z dôvodov ohrozenia života, zdravia a majetku v zmysle § 15, ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j e m  

dňom 14.7.2022 k 7,00 hodine

na území obce Dlhé Stráže

MIMORIADNU SITUÁCIU

z dôvodu výrazného a dlhodobého poklesu výdatnosti vodných zdrojov pre obec Dlhé Stráže.

      Obyvatelia  počas tohto obdobia nemajú využívať pitnú vodu z verejného vodovodu na zavlažovanie záhrad, polievanie trávnikov a ostatných plôch,  na napúšťanie bazénov, umývanie áut.

Bc. Zdena Jurčíková – starostka obce