Novinky

Voľby
do NR SR 2020- Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

• výkon trestu odňatia slobody,

• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

• nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej formetak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky (e-mailom)tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to 

písomne (v listinnej forme)tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). 

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• adresu trvalého pobytu,

• adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

• obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

• hlasovacie lístky,

• návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

• poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

Voľby do NR SR 2020 – Zverejnenie elektronickej adresy

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce Dlhé Stráže, ktorý sa v čase konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky

obec@dlhestraze.sk

V Dlhých Strážach dňa 6.11.2019

Bc. Zdena Jurčíková – starostka obce

Lengvartská šmakovica 5. ročník

    Keď sa spomenie leto, neodmysliteľnou súčasťou v obci Dlhé Stráže je súťaž vo varení kotlíkového guláša. Obec už piaty rok organizuje podujatie Lengvarskú šmakovicu, na ktorej sa varí ten najlepší guláš. Zároveň je vyhlásená súťaž o najlepší gruľovník.

AKCIA, BEZ KTOREJ BY LETO NEBOLO LETOM

     Každým rokom sa toto podujatie stáva obľúbenejším a do súťaže sa okrem domácich neváhajú zapojiť aj cezpoľní z okolitých dedín.

V areáli športového ihriska základnej školy vždy vládne dobrá atmosféra, ľudia sa spoločne zabávajú a priateľsky a súťaživo medzi sebou doberajú. Do súťažných družstiev, ktorých každým rokom stúpa sa zapájajú staršie či mladšie vekové kategórie, čo vytvára neodmysliteľnú atmosféru na “bojisku” o hlavnú cenu. Vo večerných hodinách sa partie priateľov stretnú, aby sa spoločne zabavili a zatancovali. Tento rok nám na toto podujatie vyšlo krásne počasie a veríme tomu, že inak to nebude na budúci rok.  

KEĎ ZÁBAVA JE HROU

     V dopoludňajších hodinách, keď sa všetci súťažiaci stretnú je zahájené oficiálne začatie Lengvarskej šmakovice. Každý tím má rovnaký čas na to, aby svoj guláš pre porotu a návštevníkov pripravil a dochutil čo najlepšie. Tomu, komu bude cena odovzdaná rozhoduje  porota. Víťazí sú všetci, avšak najlepší guláš je len jeden. Tento rok naj guláš uvarili škôlkári.

Do súťaže o najlepší gruľovník priniesli  šikovné gazdinky čerstvo upečené gruľovníky, veľmi ťažkú úlohu mala porota rozhodnúť ktorý je najlepší. No napokon sa rozhodli  a naj bol tety Marií Gibalovej st. . Všetkým gazdinkám ďakujeme za prípravu gruľovníkov. Tento rok ich bolo 12.

Súčasťou programu sú sprievodné aktivity pre deti, ktoré sa každým rokom obmieňajú.  Tento rok to bola skákacia žirafa, jazda na koni a na konskom voze, Elektro Antik E-Move, fotostena.

Kultúrny program začali deti zo základnej a materskej školy.  Nasledovalo vystúpenie Folklorneho súboru Levočan z Levoče. Vo večerných hodinách nás zabavila skupina Mafia Corner. Na záver podujatia nám do tanca hrala skupina BASIX z Jamníka.

Hudobná skupina BASIX z Jamníka

Facebook

Galériu fotografií nájdete tu : http://www.dlhestraze.sk/galerie/smakovica-5/

30. výročie prestavby a vysviacky kostola sv. Juraja

Ako povedal pán farár Peter Fidermak Mons., PhLic , kostol je miesto, kde sa my Lengwarčania stretávame. Mnohí Lengwarčania sa podieľali na výstavbe nášho kostola, patrí im naše poďakovanie. Od prestavby a vysviacky nášho kostola uplynulo 30 rokov. Dňa 18.8.2019 sme v našej obci oslávili 30. výročie vysviacky nášho kostola sv. Juraja. Slávnostnú svätú omšu celebroval p. farár Peter Fidermak , Mons., PhLic spolu s pátrom Tomášom Vlčekom. Po slávnostnej svätej omši bola posvätená plastika svätého Juraja. Autorom plastiky je Peter Cehuľa z neďalekej obce Vlkovce. Na svätej omši boli prítomní veriaci z Dlhých Stráži ale aj veriaci z okolitých obci. V závere svätej omše starostka obce udelila čestné občianstvo Dlhých Stráži p. farárovi Fidermakovi a  pozvala prítomných do kultúrneho domu, kde bolo pripravené pohostenie a premietala sa slávnostná svätá omša z vysviacky nášho kostola z roku 1989.

Celú slávnosť dokumentovali  kamery pána Adamkoviča, ktorý v kultúrnom dome spravil rozhovor s p. farárom Fidermakom. Záznam zo slávnosti ako aj rozhovor bude zverejnený na stránke obce Dlhé Stráže.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a zúčastnili sa tejto slávnosti.

Vysviacka kostola z roku 1989 spustená v TVA na programe "Kostol".

Uverejnil používateľ Maxo Šarišský Štvrtok 19. septembra 2019

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA V ZŠ Dlhé Stráže


1.Pedagogický asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením


Úväzok:  40%

Dátum nástupu: 1.9.2019

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.12.2019


Požiadavky: 

Podľa Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky č. 437/2009 Z.z.


Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosti so životopisom zasielajte poštou alebo e-mailom do 28.8.2019 na adresu obec@dlhestraze.sk Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybratých uchádzačov na osobný pohovor.


Platové podmienky: 

určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.