OZNAM: Zvoz elektroodpadu sa uskutoční 19.11.2020 o 8:00 hod.